Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

I. Kas mes esame?

1. Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) detalizuoja, kaip Advokato Elmaro Urbono kontoroje veiklą vykdantys teisininkai renka ir naudoja informaciją Jums naršant mūsų interneto svetainėje www.servitutas.lt (toliau – „Svetainė“). Naršydami Svetainėje, Jūs, kaip mūsų svetainės vartotojas ar mūsų klientas (toliau – „Vartotojas“, „Klientas“ ar „jūs“), sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas Politikoje pateiktas sąlygas.

2. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus (toliau – „Duomenų apsaugos teisės aktai“).

3. Mūsų profesinė pareiga ir taikomi Duomenų apsaugos teisės aktai įpareigoja mus užtikrinti savo klientų, potencialių klientų, jų filialų ir susijusių asmenų informacijos slaptumą bei konfidencialumą ir laikytis toliau pateiktos politikos. Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti, ar kuria galima pagrįstai pasinaudoti nustatant, Jūsų – kaip vieno iš aukščiau paminėtų asmenų – tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“).

4. Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

II. Kokius duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?

5. Šioje Politikoje aprašoma, kaip mes tvarkome Asmens duomenis vykdydami veiklą, susijusią su: a) Slapukais (angl. cookies): Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums pagerinti ir supaprastinti vartotojų patirtį naudojantis mūsų Svetaine. Iš esmės, informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų mums individualiai identifikuoti Jus, kaip fizinį asmenį. Mes tvarkysime Jūsų duomenis naudodami slapukus tol, kol galioja Jūsų duotas sutikimas. b) Teisinių paslaugų teikimu: Kiekvienas Advokato Elmaro Urbono kontoros teisininkas tvarkys Jūsų asmens duomenis: i) sudarydamas su Jumis sutartį ir ją vykdydamas, taip pat siekdamas suteikti Jums prašomas teisines paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), ir (arba) ii) gavęs Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), ir (arba) iii) jei turi laikytis tam tikro teisinio įsipareigojimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), ir (arba) iv) jei turi teisėtą interesą tokiu būdu tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), ir Jūsų interesai bei pagrindinės teisės nėra viršesni už šį interesą.

6. Teikdami teisines paslaugas mes tvarkome Asmens duomenis, siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus dėl kovos su pinigų plovimu (KPP) ir klientų pažinimu. Be to, mes naudosime duomenis interesų konflikto prevencijos tikslais, nes tai yra mūsų teisinė pareiga. Gautus duomenis mes saugosime vadovaudamiesi Lietuvoje galiojančiais teisės aktais.

III. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų Asmens duomenis?

7. Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra: · Jūsų sutikimas; · tarpusavio teisinių paslaugų sutartis, kuri numato pagrindą asmens duomenims tvarkyti; · mūsų prisiimti teisiniai įsipareigojimai; ir (arba) · mūsų teisėtas interesas užtikrinti savo teisinių paslaugų kokybę.

8. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie privalo tvarkyti Asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas ir prievoles Jums, kaip Klientui. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.

9. Mes ėmėmės reikiamų techninių bei organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Jūsų duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų vientisumas.

10. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

IV. Kokioms trečiosioms šalims Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti?

11. Teikdami teisines paslaugas savo klientams mes privalome perduoti Asmens duomenis trečiosioms šalims. Tai gali apimti tiek duomenų perdavimą teismo proceso ar bylinėjimosi atveju, tiek įprastas savo Klientams siūlomas teisines paslaugas.

12. Tačiau, be to, kad teikiame teisines paslaugas, mes taip pat naudojamės ir tam tikrų trečiųjų šalių paslaugomis, kad galėtume užtikrinti savo paslaugų ir Svetainės funkcines galimybes. Mes privalome perduoti Jūsų Asmens duomenis tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, kad jie galėtų mums teikti savo paslaugas. Tokie nepriklausomi paslaugų teikėjai yra laikomi duomenų tvarkytojais. Asmens duomenys, kurie bus perduodami tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, bus ribojami iki minimalių apimčių, kurios būtinos užtikrinant trečiųjų šalių paslaugų suteikimą.

13. Mes pasirūpinome, kad visi nepriklausomi paslaugų teikėjai, kuriems perduodame Jūsų Asmens duomenis, laikytųsi mūsų nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis arba duomenų tvarkymo sąlygas, kurias esame sudarę su nepriklausomais paslaugų teikėjais. Visi nepriklausomi paslaugų teikėjai – kaip duomenų tvarkytojai – privalo garantuoti, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip ir mes, be to, jie yra teisiškai atsakingi Jums ir mums už tokių garantijų nevykdymą. Minėti nepriklausomi paslaugų teikėjai taip pat privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones, kad tvarkydami asmens duomenis galėtų užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį kaip ir mes.

V. Jūsų teisės

14. Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jūsų padėti mums įvykdyti šį įsipareigojimą ir užtikrinti, kad informuosite mus apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.

15. Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis:

a) Teisė susipažinti: Turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant, pvz., teisę žinoti, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkome duomenis.

b) Teisė ištaisyti: Turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.

c) Teisė nesutikti: Turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais.

d) Teisė ištrinti: Taip pat galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo.

e) Teisė perkelti duomenis: Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius Asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.

f) Teisė atšaukti sutikimą: Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo. g) Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus: Mes taip pat suteikiame Jums galimybę atsisakyti gauti mūsų pranešimus, kai siunčiame Jums informaciją apie Įmonę, mūsų organizuojamus renginius ar bet kokią kitą medžiagą, kuri, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Be to, savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su mumis.

16. Teikiant teisines paslaugas savo Klientams gali būti situacijų, kai mūsų teisiniai įsipareigojimai, taip pat atitinkamos jurisdikcijos Advokatūros veiklos taisyklės draudžia mums atskleisti ar ištrinti mūsų saugomus bei tvarkomus duomenis. Be to, tokie teisės aktai, nuostatai ar taisyklės gali taip pat neleisti Jums pasinaudoti kitomis duomenų subjekto teisėmis.

17. Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, arba norėtumėte tiesiog sužinoti daugiau apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite nevaržomai bet kada kreiptis į mus paskutinėje šios Politikos dalyje nurodytais adresais ir numeriais. 18. Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba kad mes pažeidėme Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai („DAI“). Skundą galite pateikti susisiekę su Jūsų jurisdikcijoje veikiančia DAI, t. y. pagal tariamo Jūsų – kaip duomenų subjekto – teisių pažeidimo vietą, ar pagal netinkamo Jūsų duomenų tvarkymo vietą, arba pagal Jūsų gyvenamąją ar darbo vietą. 19. Pateikiame sąrašą DAI, kurios yra susijusios su šia Politika: Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/.

VI. Jūsų duomenų tvarkymo vieta

20. Jūsų Asmens duomenis saugome ir tvarkome Europos Sąjungoje. Nepaisant to, kartais gali tekti perduoti Jūsų Asmens duomenis į paskirties vietą už Europos Sąjungos ribų ir juos ten saugoti. Duomenis taip pat gali tvarkyti ir duomenų tvarkytojai, kurie veikia už ES ribų.

21. Pateikdami mums savo Asmens duomenis arba pareiškę sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, Jūs sutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys (įskaitant duomenų saugojimą ir duomenų perdavimą) už ES ribų šioje Politikoje nurodytais tikslais. Mes imsimės visų pagrįstai būtinų saugumo priemonių užtikrinti, kad su Jūsų duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir vadovaujantis taikomų Duomenų apsaugos teisės aktų. Jūsų Asmens duomenis mes saugosime ne ilgiau, nei būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. VII. Slapukai, naudojami tvarkant Jūsų Asmens duomenis

22. Slapukas yra mažas failas, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų (mažesnis nei 1 kB), kurį mūsų svetainė prašo Jūsų naršyklės (pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Chrome“, „Firefox“, „Safari“ ar „Opera“) išsaugoti Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Slapukas prisimena Jūsų veiksmus ir prioritetus ir leidžia Jums kaip įmanoma patogiau naršyti mūsų svetainėje. Be slapukų negalėtumėte naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

23. Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės svetainėje, padeda rinkti statistinius duomenis apie svetainės lankytojų srautą ir sudaro galimybę vartotojui patogiau naršyti svetainėje. Tuo tikslu mes naudojame šiuos slapukus:

24. Seanso slapukai: ses [numeris] slapukas yra naudojamas mūsų svetainės funkcionalumui palaikyti. Jis leidžia svetainės valdytojui susieti Jūsų veiksmus su naršyklės seansu, kuris, atitinkamai, prasideda ir baigiasi, kai Jūs atidarote ir uždarote naršyklės langą. ses [numeris] slapukas yra laikinas ir ištrinamas iš karto, kai uždarote naršyklę.

26. Jei savo naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite mūsų svetainėje.

27. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

28. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: · Edge · Chrome · Firefox · Safari · Opera

VIII. Kontaktai

29. Jei turite kokių nors klausimų, paklausimų, prašymų ar nusiskundimų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus šiuo adresu: laurynas@servitutas.lt

IX. Politikos pakeitimai

30. Esant reikalui, galime atlikti bet kokius šios Politikos pakeitimus. Jei Politikos nuostatos yra pakeičiamos, naujausia Politikos versija yra paskelbiama mūsų Svetainėje. Rekomenduojame Jums laikas nuo laiko pasitikrinti, ar nebuvo padaryta Politikos pakeitimų.

X. Informacija apie mus

31. Advokato Elmaro Urbono kontora, Servitutų g. 32-1, LT-45314 Kaunas, laurynas@servitutas.lt +370 608 54000