Sutarties bendrosios sąlygos

Šios teisinių paslaugų teikimo bendrosios sąlygos įsigaliojo nuo 2023 m. vasario 2 d.

I. TAIKYMAS

1. Šios Bendrosios sąlygos (toliau – „Bendrosios sąlygos“) taikomos visoms Advokato padėjėjo Lauryno Zinkevičiaus ir Advokato Elmaro Urbono, veiklą vykdančių Advokato Elmaro Urbono kontoroje (toliau nurodomi kaip Teisininkai) teikiamoms paslaugoms. Šios Bendrosios sąlygos yra laikomos teisinių paslaugų sutarties dalimi. Samdydamas Teisininkus, klientas yra laikomas sutikęs su šiomis Bendrosiomis sąlygomis.

2. Šios Bendrosios sąlygos turi viršenybę bet kokių kliento standartinių ar kitų sąlygų atžvilgiu. Bendrosios sąlygos yra taikomos visiems klientams ir visoms Teisininkų paslaugoms, jeigu Teisininkai su klientu aiškiai raštu nesutarė kitaip.

3. Paprastai Teisininkų samdymas ir teisinių paslaugų sutarties sudarymas įforminamas pasirašant Specialiąsias sąlygas (toliau – „Specialiosios sąlygos“). Specialiosios sąlygos turi viršenybę šių Bendrųjų sąlygų nuostatų atžvilgiu. Tam tikrais atvejais, jeigu tai neprieštarauja profesinio elgesio ar kitoms advokatūros taisyklėms, ar galiojantiems įstatymams, samdymas ir teisinių paslaugų sutarties sudarymas gali vykti ir kita forma, pavyzdžiui, el. paštu ar panašiu būdu.

II. TEISININKŲ PASLAUGOS

4. Teisininkai teikia teisines paslaugas, tokias kaip teisinės konsultacijos, sutarčių ar kitų dokumentų rengimas, teisinių išvadų, apžvalgų, pastabų ar memorandumų teikimas, atstovavimas derybose, teismuose, arbitražuose ir kituose procesuose.

5. Teisininkų konsultacijos yra pagal paslaugos teikimo metu kliento pateiktą informaciją ir duotus nurodymus. Klientas turi Teisininkams pateikti visą aktualią informaciją ir dokumentus, kurie reikalingi užduočiai įvykdyti, ir privalo informuoti Teisininkus apie bet kokius atitinkamų faktų ar aplinkybių pasikeitimus. Teikdami paslaugas Teisininkai vadovaujasi prielaida, kad visa kliento Teisininkams pateikta informacija ir dokumentai, susiję su pavedimu, yra galiojantys, tikslūs, teisingi ir išsamūs nebent klientas aiškiai nurodo kitaip.

6. Teisininkų konsultacijos ir kiti darbo rezultatai yra teikiami išimtinai kliento naudojimui ir tik tokiems tikslams, dėl kurių buvo į Teisininkus kreiptasi. Jei nesutarta kitaip, klientas negali jų naudoti kitiems tikslams, nei tiems, kuriems jie yra suteikti. Jei raštu nebuvo sutarta kitaip, joks kitas asmuo negali naudotis ar remtis suteikta konsultacija ar kitu Teisininkų sukurtu darbo rezultatu.

7. Teisininkai neprivalo atnaujinti ar papildyti jokių suteiktų konsultacijų, dokumentų, išvadų ar kitos medžiagos, sukurtos teikiant teisines paslaugas, kad juose atsispindėtų teisės aktų ar jų aiškinimo pakeitimai ar bet kokios kitos aplinkybės.

8. Teisininkai privalo teikti paslaugas tik tuo atveju, jeigu yra laikoma, kad Teisininkai su klientu yra sudarę teisinių paslaugų sutartį.

9. Teisininkų įsipareigojimas teikti paslaugą yra susitarimas tarp kliento ir atitinkamo Teisininko. Visiems Teisininkams ir jiems dirbantiems ar Teisininkų samdomiems asmenims yra taikomos šios sąlygos, įskaitant numatytą atsakomybės ribojimą.

10. Teisininkų klientas yra asmuo, nurodytas kaip klientas Specialiose sąlygose, o nesant Specialiųjų sąlygų – teisinių paslaugų sutartyje. Šiose sąlygose numatytos Teisininkų pareigos, taip pat Teisininkų profesinės pareigos klientui, Teisininkus saisto taip nurodytam asmeniui.

11. Teisininkų užduotis yra konsultuoti klientą. Teisininkai nėra atsakingi už klientų priimamus sprendimus ar jų pasekmes.

12. Jeigu aiškiai raštu nėra sutarta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės, atsiradusios vykdant Teisininkams vykdant pavedimą, priklauso Teisininkams. Teisininkai neperleidžiame klientui savo intelektinės nuosavybės teisių. Klientas turi teisę naudotis tokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis tik tiems tikslams, kuriems jos yra suteiktos.

13. Laikoma, kad klientas priėmė Teisininkų suteiktas paslaugas arba darbo rezultatus, jeigu klientas per 5 darbo dienas nuo jų suteikimo nepateikė pagrįsto prieštaravimo dėl paslaugos kokybės, atitikimo ar kitų aspektų. Paslauga laikoma suteikta nuo to momento, kuomet ją faktiškai atlikto ir/ar suteikė Teisininkas ir bet kokia forma apie tai informavo klientą (el. paštu, telefono skambučiu, trumpąja SMS žinute ar kitomis komunikacinėmis priemonėmis).

III. KONFIDENCIALUMAS

14. Kliento informaciją, gautą pavedimo atlikimo metu, įstatymų bei profesinių taisyklių ir standartų nustatyta tvarka ir pagrindais laikysime konfidencialia ir niekam jos neatskleisime, išskyrus atvejus, kai:

15. klientas leidžia ją atskleisti;

16. informacija jau yra viešai prieinama;

17. informacija yra atskleidžiama tretiesiems asmenims, kurie yra neišvengiamai įtraukti į procesus, susijusiais su Teisininkų paslaugomis (pvz., bankams, notarams, vertėjams ir pan.);

18. informacija yra atskleidžiama kitiems kliento konsultantams, kurie kartu su Teisininkais vykdo tą pačią užduotį; 19. informacijos atskleidimas yra privalomas pagal taikomus imperatyvius teisės aktus ir (arba) profesinės veiklos taisykles.

20. Be Teisininkų išankstinio sutikimo klientas neatskleidžia Teisininkų suteiktų konsultacijų ar kito darbo turinio jokiems tretiesiems asmenims.

21. Teisininkai turi įstatymo numatytą pareigą patikrinti klientų, jų atstovų ir savininkų tapatybę. Teisininkai taip pat yra įpareigoti patikrinti pavedimo tikslą ir pobūdį ir (arba) kliento lėšų ir kito turto kilmę. Todėl Teisininkai gali kliento prašyti pateikti informaciją (įskaitant tapatybę patvirtinančius dokumentus) apie save (klientą) ir (arba) bet kurį kitą asmenį, kuris kliento vardu yra įtrauktas į kliento reikalus, o kai tai yra juridinis asmuo – apie fizinius asmenis, kurie turi galutinę jo kontrolę (naudos gavėjai), taip pat informaciją ir dokumentaciją, kuri atskleidžia lėšų ar kito turto kilmę.

22. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktai Teisininkus įpareigoja informuoti atitinkamas institucijas apie įtartinus pavedimus. Pagal įstatymą Teisininkai negali informuoti kliento apie savo įtarimus arba apie tai, kad pranešimas buvo ar bus nusiųstas atitinkamoms institucijoms. Esant tokiems įtarimams, Teisininkams gali būti užkirstas kelias priimti pavedimą ar teikti paslaugas klientui.

IV. ATLYGIS UŽ PASLAUGAS IR SĄSKAITOS

23. Jeigu nėra sutarta kitaip, atlygis už Teisininkų paslaugas apskaičiuojamas vadovaujantis Specialiojoje dalyje nurodytais įkainiais.

24. Klientas papildomai atlygina Teisininkų tiesiogines išlaidas, tokias kaip kelionės išlaidos, valstybiniai ar registracijos mokesčiai, žyminiai mokesčiai, kuriuos Teisininkai patiria pavedimo vykdymo metu. Teisininkai gali paprašyti kliento avansu apmokėti didelės apimties išlaidas, jeigu jos numatomos vykdant kliento pavedimą.

25. Atlygis už Teisininkų paslaugas yra nustatomas ir yra laikomas kliento įsipareigojimu nepriklausomai nuo to, ar jį klientui atlygins kitas asmuo (pvz., pagal draudimo polisą, teismo ar arbitražo sprendimą ir kt.).

26. Sąskaitos už suteiktas paslaugas paprastai išrašomos klientui kiekvieną mėnesį. Sąskaitoje nurodyta suma turi būti pilnai apmokėta per 15 (penkiolika) kalendorines dienas nuo sąskaitos datos. Teisininkai siunčia sąskaitas elektronine forma (PDF, Word arba Excel formatais) (be fizinio parašo) el. paštu. Teisininkai pasilieka teisę perduoti finansinės apskaitos vedimą, taip pat sąskaitų išrašymą ir išsiuntimą tretiesiems paslaugų tiekėjams, saistomiems tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų, kokie yra nurodyti šiose Bendrosiose sąlygose.

27. Jeigu nėra sutarta kitaip, visi mokėjimai už suteiktas paslaugas yra atliekami pinigų pervedimu eurais iš kliento vardu atidarytos banko sąskaitos arba grynaisiais pinigais. Atlikdamas mokėjimą, klientas patvirtina Teisininkams, kad pervestos lėšos yra teisėtos (įskaitant tai, kad lėšos nebuvo gautos iš neteisėtos veiklos).

28. Vėluojant atlikti mokėjimą, gali būti taikomi 0,03% dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Teisininkai taip pat pasilieka teisę sulaikyti bet kokios medžiagos, paruoštos vykdant kliento pavedimą, perdavimą klientui iki tol, kol bus sumokėtos visos pradelstos sumos.

29. Teisininkai pasilieka teisę peržiūrėti savo įkainius, priklausomai nuo pavedimo vykdymo eigos, taip pat kai pavedimo vykdymo grafikas, darbo kiekis ar apimtis viršija ar gali viršyti pradinius įkainius, arba pirminė informacija ar pirminės prielaidos keičiasi ar tampa neaktualios. Informavę klientą ne vėliau kaip prieš 20 dienų, Teisininkai gali keisti savo įkainius. Nesant iš kliento priešingo pranešimo, kliento pavedimai, gauti po tokios informacijos pateikimo, bus laikomi kliento sutikimu su naujais įkainiais. Esant nesutarimui, klientas arba Teisininkai turi teisę remtis Bendrųjų sąlygų nuostatomis, numatančiomis sutarties nutraukimą.

V. DUOMENŲ APSAUGA

30. Teisininkai renka, kaupia, naudoja ir tvarko kliento ir su klientu susijusių asmenų (pavyzdžiui, darbuotojų, atstovų ir pan.) asmens duomenis laikydamiesi visų taikytinų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga. Tokio aukščiau minėtų asmens duomenų rinkimo, kaupimo, naudojimo ir tvarkymo tikslai yra šie: i) teisinių paslaugų sutarties vykdymas; ii) kliento tapatybės nustatymas; iii) interesų konflikto patikrinimas; iv) sąskaitų išrašymo ir apskaitos tvarkymo sistemų administravimas ir valdymas; v) teisinių įsipareigojimų vykdymas; ir vi) su klientais susijusios rinkodaros vykdymas.

31. Klientas privalo Teisininkus informuoti, jei ir kokia apimtimi, yra reikalingos kokios nors ypatingos jo asmens duomenų apsaugos priemonės. Jeigu Teisininkai nėra konkrečiai informuoti, laikoma, kad Teisininkų taikomos asmens duomenų saugumo priemonės visiškai atitinka visus atitinkamų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga, ir kliento reikalavimus.

32. Klientas ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis Teisininkai renka, kaupia, naudoja ir tvarko, turi teisę gauti informaciją apie tai, kaip Teisininkai naudoja jų asmens duomenis, ir pareikalauti, kad Teisininkai ištaisytų ar ištrintų jų asmens duomenis.

33. Jeigu tai bus būtina kliento pavedimo įvykdymui ir/ar teisinių paslaugų teikimui, Teisininkai gali suteikti asmens duomenis valstybės institucijoms bei tretiesiems asmenims, dirbantiems su kliento pavedimais (pavyzdžiui, užsienio advokatų kontoroms, kitiems konsultantams, bankams, notarams ir pan.).

34. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Teisininkų tinklapyje (www.servitutas.lt) paskelbtoje Privatumo politikoje (https://servitutas.lt/privatumo-politika). Klientas sutinka su Teisininkų Privatumo politikos sąlygomis, kurios gali būti periodiškai atnaujinamos.

VI. DOKUMENTŲ VALDYMAS

35. Pasibaigus pavedimo vykdymui, Teisininkai turime teisę saugoti ir kaupti visus atitinkamus su pavedimu susijusius dokumentus ir darbo rezultatus tokį laikotarpį, kuris Teisininkų manymu yra tinkamas, tačiau jokiu būdu ne trumpiau nei to reikalauja atitinkamos advokatūros profesinio elgesio ar kitos taisyklės, ar taikomi įstatymai. Teisininkai turi teisę saugoti ir kaupti dokumentus ir darbo rezultatus skaitmenine arba popierine forma.

36. Teisininkai neprivalo saugoti ar kaupti dokumentų originalų, kuriuos Teisininkams perdavė klientas ar kuri nors trečioji šalis. Teisininkai turi teisę perduoti klientui dokumentų originalus bet kuriuo metu, kuris Teisininkų manymu yra tinkamas, o klientas privalo juos priimti.

VII. PRETENZIJOS IR ATSAKOMYBĖ

37. Jeigu dėl kokios nors priežasties klientas nėra patenkintas Teisininkų suteiktomis paslaugomis, klientas turi informuoti už jo pavedimą atsakingą Teisininką nedelsiant po to, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių kyla tokia kliento pretenzija ar skundas (toliau – „Reikalavimas“). Visi kliento Reikalavimai turi būti pateikti raštu ir juose turi būti nurodytas aiškus aplinkybių, iš kurių kyla pateiktas Reikalavimas, aprašymas. Jei klientas turi įrodymų, patvirtinančių, jog buvo pažeistos jo teisės, visi tokie įrodymai turi būti pridėti prie Reikalavimo.

38. Teisininkai neatsako už jokius Reikalavimus, pateiktus praėjus daugiau kaip 12 mėnesių po to, kai įvyksta bet kuris iš šių įvykių, priklausomai nuo to, kuris iš jų įvyksta pirmiau: i) diena, kai yra užbaigiamas kliento pavedimas; ii) paskutinės Teisininkų sąskaitos klientui data; arba iii) diena, kai aplinkybės, iš kurių kyla Reikalavimas, tampa žinomos ar turėjo tapti žinomos klientui. Jeigu klientas nepateikia Reikalavimo per šį terminą, kliento teisė reikšti Reikalavimą laikoma pasibaigusia.

39. Jeigu kliento Reikalavimo pagrindas yra trečiosios šalies ar institucijos pretenzija, Teisininkai arba Teisininkų draudikai turi teisę kliento vardu tokią pretenziją įvykdyti, į ją atsakyti ar dėl jos sudaryti taikos sutartį. Teisininkams netaikoma atsakomybė, jeigu klientas be Teisininkų išankstinio sutikimo pats pripažins tokią pretenziją, dėl jos sudarys taikos sutartį ar imsis kokių nors kitų veiksmų. Jeigu Teisininkai ar Teisininkų draudikai sutinka išmokėti kompensaciją pagal tokį Reikalavimą, klientui kompensacija išmokama tik su sąlyga, kad klientas Teisininkams arba Teisininkų draudikams perleis atitinkamas reikalavimo (regreso) teises į visus trečiuosius asmenis.

40. Klientas sutinka, kad bet kokie su pavedimu ir Teisininkų paslaugomis susiję Reikalavimai gali būti teikiami tik tai Teisininkui, kuris sutiko suteikti atitinkamą paslaugą.

41. Teisininkų atsakomybė klientui yra tik už klientui padarytus tiesioginius ir išimtinai piniginius nuostolius ir ne daugiau nei dviguba už Teisininkų teikiamas teisines paslaugas sumokėto atlyginimo suma. Teisininkai neatsako už jokius netiesioginius nuostolius (tokius kaip specialūs ar pasekminiai, atsitiktiniai ar panašūs nuostoliai), baudines netesybas ar baudas, negautas pajamas (pelną) ar naudą, prarastą galimybę, ekonominius nuostolius, neturtinę žalą, žalą reputacijai, garbei, orumui. Teisininkų atsakomybė mažinama sumomis, kurias klientas gaus draudimo ar kitos sutarties, kurios šalimi ar pagal kurią naudos gavėju klientas yra, pagrindu.

42. Teisininkai neprisiima jokios atsakomybės dėl nuostolių, atsiradusių dėl termino (-ų) praleidimo ar dėl kokios nors darbo dalies neatlikimo klientui nustatytu terminu ar nesilaikant grafiko, taip pat jeigu Teisininkai neturi galimybės pradėti ar tęsti Teisininkų darbo dėl aplinkybių, kurių Teisininkai negali kontroliuoti.

43. Teisininkai neatsako už nuostolius (žalą), jeigu klientas naudoja Teisininkų konsultacijas, dokumentus ar kitą medžiagą, kuri buvo paruošta vykdant pavedimą, bet kuriuo kitu tikslu nei tuo, dėl kurio jie buvo pateikti klientui. Teisininkai neatsako už kitų konsultantų klientui suteiktas paslaugas ar konsultacijas.

44. Teisininkai atsako tik prieš klientą ir neatsako už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti kitiems asmenims. Jei Teisininkai sutinka, kad trečioji šalis remtųsi Teisininkų konsultacija ar darbo rezultatu (įskaitant, bet neapsiribojant pažymomis ar išvadomis), tai nesukuria advokato-kliento sutartinių santykių tarp Teisininkų ir minėtos trečiosios šalies ir nepadidina bei nedaro įtakos Teisininkų atsakomybei pagal šias Bendrąsias sąlygas. Teisininkai atsako prieš tokią trečiąją šalį tik jei Teisininkai su tokia atsakomybe sutiko raštu ir tik tokia apimtimi, kokia būtų atsakingi klientui. Bet kuri suma, kurią turi Teisininkai sumokėti trečiajai šaliai, kuri nėra klientas, atitinkamai mažina ir riboja Teisininkų atsakomybės apimtį klientui ir atvirkščiai.

45. Jeigu pagal taikytinus teisės aktus Teisininkų samdomi teisininkai, darbuotojai ar kiti asmenys, teikiantys paslaugas per Teisininkus, atsako prieš klientą, tai visi atsakomybės ribojimai, numatyti šiame skyriuje, taikomi taip pat ir tokių asmenų atžvilgiu.

46. Šiame skyriuje numatytas Teisininkų atsakomybės ribojimas yra taikomas tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja taikomų įstatymų imperatyvinėms teisės normoms.

VIII. SUTARTIES SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

47. Klientas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti teisinių paslaugų sutartį, pateikdamas rašytinį pranešimą ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki nutraukimo. Teisininkai turi teisę vienašališkai nutraukti teisinių paslaugų sutartį pateikdami rašytinį pranešimą ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki nutraukimo, su sąlyga, kad toks sutarties nutraukimas nepažeidžia taikomų profesinės etikos taisyklių reikalavimų ir tam yra protingas pagrindas.

48. Sutarties dėl teisinių paslaugų nutraukimas ar sustabdymas neatleidžia kliento nuo pareigos sumokėti už Teisininkų iki nutraukimo ar sustabdymo dienos suteiktas paslaugas ir patirtas išlaidas. Tokie mokėjimai turi būti atlikti nedelsiant po paslaugos nutraukimo ar sustabdymo, jeigu Teisininkai to reikalauja.

49. Visi ginčai, reikalavimai ar nesutarimai tarp kliento ir Teisininkų, kylantys iš teisinių paslaugų sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, Kauno miesto, Lietuvos Respublikoje, teritorinį teismingumą.

IX. PAKEITIMAI

50. Teisininkai turi teisę vienašališkai keisti šias Bendrąsias sąlygas. Naujausią Bendrųjų sąlygų redakcija skelbiama tinklapyje www.servitutas.lt. Bendrųjų sąlygų pakeitimai pradedami taikyti Teisininkų su klientu santykiams nuo to momento, kai klientas duoda pirmąjį pavedimą po to, kai Teisininkai informavo klientą apie sąlygų pakeitimą.